Mẫu biểu Hành Chính (09-11-2016)
Các mẫu biểu hành chính: Công văn, Quyết định, Giấy mời, Báo cáo công tác, Quy định, Quy chế trong công tác văn thư lưu trữ.

1. Quyết định về việc ban hành Trình tự xử lý và luân chuyển văn bản

2. Phụ lục I

3. Phụ lục II
4. Quy chế Công tác lưu trữ (tải file)

5. Quy chế Công tác văn thư (tải file)

 

Các mẫu Công văn Hành chính

Mẫu số 1: Công văn Trường - tải file

Mẫu số 2: Quyết định cá biệt - quy định trực tiếp - tải file

Mẫu số 3:  Quyết định ban hành Quy chế _Điều lệ_Quy trình - tải file

Mẫu số 4:  Quy định_Quy chế_Điều lệ_Quy trình ban hành kèm theo QĐ cá biệt - tải file

Mẫu số 5: Báo cáo - tải file

Mẫu số  6 : Thông báo - tải file

Mẫu số 7: Tờ trình - tải file

Mẫu số 8: Công văn đơn vị - tải file

Mẫu số 9: Báo cáo đơn vị - tải file

Mẫu số 10 : Thông báo đơn vị - tải file

Mẫu số 11 : Giấy mời họp - tải file

Các mẫu Báo cáo, thu thập số liệu

Mẫu số 1: Bảng thu thập số liệu của BV ĐHYH - tải file

Mẫu số 2: Bảng thu thập số liệu của Viện ĐT YHDP&YTCC; Viện ĐT RHM; Viện ĐTĐ&RLCH - tải file

Mẫu số 2: Bảng thu thập số liệu của các đơn vị - tải file

 

1. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (tải file)

2. Hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và tổng kết năm học (tải file)

3. Hướng dẫn xét sáng kiến cải tiến cấp trường (tải file)

4. Mẫu bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân (tải file)

5. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (tải file)

6. Mẫu báo tổng kết công tác năm học và phương hướng công tác năm học (tải file)

7. Bản thuyết minh sáng kiến cải tiến (tải file)

Phòng Hành chính tổng hợp

Hội nghị APOCP
Cổng thông tin Sinh viên
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Nhắn gửi yêu thương
TRAC
newsletter
Contact us

Hanoi Medical University

No 1 Ton That Tung-DongDa-Hanoi

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
Visitors:Counters