Hội đồng đạo đức Trường Đại học Y Hà Nội (30-08-2012)
Từ năm 2003, theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, Trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

  Trải qua các nhiệm kỳ đến năm 2014, Hội đồng đạo đức nhiệm kỳ 4 đã được thành lập theo quyết định 1722/QĐ- ĐHYHN ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.  

 

Hội đồng đạo đức của trường Y Hà Nội đã đăng ký với Hoa Kỳ và có mã số:
IRB00003121 Hanoi Med U IRB #1 Hanoi VIETNAM 
 
1. Mẫu đăng ký đề tài cần thông qua Hội đồng đạo đức Y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội. Tải file
2. Dự thảo chi phí cho họp hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học Y Hà Nội. Tải file
3. Hội đồng làm việc theo quy định về Đạo đức trong nghiên cứu khoa học của Bộ Y Tế và qui định của quốc tế. Qui trình làm việc của Hội đồng gồm 13 qui trình do Bộ Y Tế hướng dẫn:
Qui trình 1 (SOP1): Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng. Tải file
Qui trình 2 (SOP2): Lập kế hoạch. Tải file
Qui trình 3 (SOP3):  Xét duyệt mới. Tải file
Qui trình 4 (SOP4): Xét duyệt nghiên cứu dịch tễ học. Tải file
Qui trình 5 (SOP5): Xem xét định kỳ. Tải file
Qui trình 6 (SOP6): Xem xét rút gọn. Tải file
Qui trình 7 (SOP7):  Phê duyệt thay đổi bổ sung. Tải file
Qui trình 8 (SOP8):  Lưu trữ hồ sơ. Tải file
Qui trình 9 (SOP9):  Giải quyết khiếu nại. Tải file
Qui trình 10 (SOP10) : Báo cáo SE, SAE. Tải file
Qui trình 11 (SOP11) : Xem xét ICF. Tải file
Qui trình 12 (SOP12) : Xem xét Placebo. Tải file
Qui trình 13 (SOP13) : Giám sát thử nghiệm lâm sàng. Tải file
4. Các văn bản quy định về Đạo đức trong y học. (Tải file)
5. Mẫu đăng ký đề tài cần thông qua Hội đồng đạo đức Y sinh học của đối tượng Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Tải file

Phòng Khoa học - Công nghệ

Hội nghị APOCP
Cổng thông tin Sinh viên
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Nhắn gửi yêu thương
TRAC
newsletter
Contact us

Hanoi Medical University

No 1 Ton That Tung-DongDa-Hanoi

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
Visitors:Counters