Vật tư thiết bị (17-10-2017)
Các biểu mẫu biểu văn bản của Vật tư thiết bị

1. Biểu mẫu Dự trù vật tư thiết bị văn phòng (Tải file)

2. Biểu mẫu Dự trù thiết bị (Tải file)

3. Biểu mẫu Dự trù hóa chất (Tải file)

4. Biểu mẫu đề nghị sửa chữa (Tải file)

VTTB

newsletter
Contact us

Hanoi Medical University

No 1 Ton That Tung-DongDa-Hanoi

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
Visitors:Counters